Viaggio in Islanda

Myšlienka

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
Informácie pre zriaďovateľov evanjelických materských škôl PDF Vytlačiť E-mail
Dovoľujeme si Vás oboznámiť so zaužívaným postupom pri žiadaní finančnej podpory z fondu Nadácie Jana Amosa Komenského a o zúčtovaní ich použitia.
Čítajte viac...
 
Kritériá prideľovania podpory PDF Vytlačiť E-mail

 

Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom formulári. Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, najneskôr však mesiac po termínoch uzávierky podávania žiadostí.
 
Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):

1. termín:  k 31. januáru
2. termín:  k 31. augustu

Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v sume určenej v schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na príslušný rok.

Kritériá na predkladanie žiadostí:

1) Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.
2) Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.
3) Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.
4) Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.

 

Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších dodatkov.

Schválené Správnou radou NJAK v Žilina, dňa 06. novembra 2013.

Ing. Eva Dubovcová (správkyňa NJAK)
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (predseda Správnej rady NJAK)

 
Príhovory pri príležitosti poslednej rozlúčky s Doc. Ing. Ivanom Gantnerom PDF Vytlačiť E-mail
Drahá  smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie, bratia a sestry.

V tejto chvíli lúčenia, v mene predsedníctva a presbyterstva Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Žiline, vyslovujem slová chvály a vďaky nášmu nebeskému Otcovi, že z Jeho lásky a milosti sme v našom cirkevnom zbore mohli spoznať a žiť život viery spoločne s našim zosnulým bratom dozorcom a čestným presbyterom Ivanom Gantnerom.
Čítajte viac...
 
Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2009 podľa seniorátov:

Čítajte viac...
 
Zlepšenie spolupráce s ústredím ECAV na Slovensku PDF Vytlačiť E-mail
24. septembra 2009 sa v Žiline uskutočnilo stretnutie predsedu správnej rady Nadácie JAK Tomáša Niňaja a správkyne nadácie JAK Ing. Evy Dubovcovej s riaditeľom GBÚ Ing. Dušanom Vagaským a tajomníčkou GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Mgr. Danielou Veselou.
Čítajte viac...
 
Finančná podpora nadácie v roku 2008 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2008 nadácia poskytla finančnú podporu na tieto verejnoprospešné účely:
Čítajte viac...
 
Prehľad výnosov a nákladov nadácie za rok 2008 PDF Vytlačiť E-mail
Celkové výnosy nadácie boli dosiahnuté v sume 258.860,11 Sk, z toho
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 3 z 3

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?