Viaggio in Islanda

Myšlienka

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
Aktuality
Výročné správy PDF Vytlačiť E-mail

Výročné správy

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

 

 
Ovocie z hrivien V. Blažko PDF Vytlačiť E-mail

 

Vincent Blažko Ovocie z hrivien

Na stiahnutie 

 
Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského k 1. januáru 2023 PDF Vytlačiť E-mail

Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského k 1. januáru 2023

Správna rada: RNDr. Jela Kostrová, CSc. predsedníčka

prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. člen

doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. členka

Ing. Katarína Záskalická členka

Mgr. Oľga Kaňuchová členka

Správkyňa: Ing. Eva Dubovcová štatutárny orgán

Revízorka: Jela Tóthová kontrolný orgán

 
Zoznam darcov za rok 2014 PDF Vytlačiť E-mail
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojím finančným darom, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov alebo iným spôsobom pomohli Nadácii Jana Amosa Komenského aj v roku 2014 podporiť evanjelické cirkevné školy, vzdelávacie aktivity detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, a tiež prispieť na zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Čítajte viac...
 
Podporte evanjelické vzdelávanie 2 percentami PDF Vytlačiť E-mail

2 percentá Nadácii Komenského

Milí priatelia Nadácie Jana Amosa Komenského,

aj v roku 2017 sme splnili podmienky na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Ak ste sa rozhodli venovať svoj podiel zaplatenej dane z príjmov našej nadácii, prikladáme potrebné tlačivá na stiahnutie a vyplnenie. Základné informácie nájdete na web stránke www.dvepercenta.sk .

Za túto Bohumilú činnosť vám úprimne ďakujeme.

FORMULÁRE

:: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
:: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%

 
Publikácia pri príležitosti 20. výročia vzniku nadácie PDF Vytlačiť E-mail

Pri príležitosti 20. výročia vzniku nadácie bola vydaná publikácia s názvom "Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie Jana Amosa Komenského 1992-2012". Jej elektronickú podobu si môžete stiahnuť z elektronického odkazu.

Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie JAK 1992-2012

 

 
Použitie prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PDF Vytlačiť E-mail

Zverejňujeme špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov v Obchodnom vestníku (101/2014) vydanú 29. 05. 2014 pod číslom Š001616.

Čítajte viac...
 
Darcovia v roku 2013 PDF Vytlačiť E-mail

Nadácii Jana Amosa Komenského prispeli v roku 2013 poukázaním svojich finančných prostriedkov na účet nadácie následní darcovia:

Čítajte viac...
 
20. výročie Nadácie Komenského PDF Vytlačiť E-mail

 20. výročie Nadácie JAK

Čítajte viac...
 
Poďakovanie darcom PDF Vytlačiť E-mail
Ďakujeme štedrým darcom, ktorí svojím milodarom alebo poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov prispeli k duchovno-náboženskému pôsobeniu Nadácie Jana Amosa Komenského a v roku 2013 pomohli realizovať zámery nadácie na podporu evanjelických cirkevných škôl, vzdelávacích aktivít detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, na zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagógov, a tiež na zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt.
Čítajte viac...
 
Podporte evanjelické vzdelávanie 2 percentami PDF Vytlačiť E-mail

2 percentá Nadácii Komenského

Nadácia Jana Amosa Komenského Vám úprimne ďakuje za Vašu priazeň a podporu. Aj Vaše dve percentá pomôžu tým, ktorí to potrebujú.

FORMULÁRE: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov | Vyhlásenie

 
Zoznam darcov za rok 2012 PDF Vytlačiť E-mail

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa stotožnili s poslaním Nadácie Jana Amosa Komenského a milodarom alebo poukázaním sumy z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov prispeli k jej duchovno-náboženskému pôsobeniu a pomohli realizovať zámery na podporu evanjelických cirkevných škôl, vzdelávacích aktivít detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, na zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagógov, zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, sociálnu pomoc, a pod.

Čítajte viac...
 
Zmena na poste predsedu Správnej rady Nadácie JAK PDF Vytlačiť E-mail
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského na svojom zasadnutí 16. februára 2013 prijala písomné odstúpenie a zánik členstva brata Tomáša Niňaja, ktorý bol dlhoročný predseda nadácie. Bratovi Tomášovi Niňajovi úprimne ďakujeme za službu na Božom diele vzdelávania a podporovania duchovnej evanjelickej kultúry.

Na tom istom zasadnutí Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského jednomyseľne zvolila brata PhDr. Mariána Damankoša, PhD., člena Správnej rady, za predsedu Správnej rady. Bratovi Damankošovi želáme hojnosť Božieho požehnania v službe pre nadáciu.

 
Zámery podpornej činnosti Nadácie J. A. Komenského na rok 2012 PDF Vytlačiť E-mail
Zverejňujeme zámery podpornej činnosti nadácie na rok 2012:
Čítajte viac...
 
Správa o činnosti Nadácie J. A. Komenského za rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Predkladáme Vám správu o činnosti Nadácie J. A. Komenského za rok 2011.

Ďakujeme Hospodinu za milosť a požehnanie, ktorými nás sprevádzal aj v roku 2011. Ďakujeme Vám milí bratia a sestry za poukázané finančné prostriedky a milodary, ktorými ste Nadácii Jana Amosa Komenského (ďalej len „nadácia“) pomohli naplniť svoje poslanie, zamerané najmä na podporu vzdelávania, zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt ECAV na Slovensku, a pod.
Čítajte viac...
 
Prehľad prijatých 2 percent podľa seniorátov PDF Vytlačiť E-mail
Prinášame prehľad o prijatej sume z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb a poskytnutých finančných príspevkov v roku 2011.

Prijaté 2 percentá od seniorátov

Vypracovala správkyňa Nadácie J. A. Komenského Ing. Eva Dubovcová 15. februára 2012 v Žiline.
 
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2010 PDF Vytlačiť E-mail
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského zverejňuje svoju Výročnú správu za rok 2010:

 
Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2010 PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2010 podľa seniorátov:

Čítajte viac...
 
Zámery podpornej činnosti na rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Nadácia JAK sa v roku 2011 rozhodla podporiť následné iniciatívy v oblasti rozvoja vzdelávania:

Čítajte viac...
 
Prehľad výnosov a nákladov Nadácie JAK za rok 2009 PDF Vytlačiť E-mail

Predkladáme Vám hospodárenie Nadácie JAK v roku 2009 rozdelené na výnosy a náklady:

Čítajte viac...
 
Finančná podpora nadácie v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2009 nadácia finančne prispela na tieto verejnoprospešné účely:

1.Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica – na nákup elektroakustickej gitary pre mládežnícke služby Božie, súpravu bicích nástrojov pre školskú kapelu a 20 ks Biblie - 1.626,50 EUR.
Čítajte viac...
 
Informácie pre zriaďovateľov evanjelických materských škôl PDF Vytlačiť E-mail
Dovoľujeme si Vás oboznámiť so zaužívaným postupom pri žiadaní finančnej podpory z fondu Nadácie Jana Amosa Komenského a o zúčtovaní ich použitia.
Čítajte viac...
 
Kritériá prideľovania podpory PDF Vytlačiť E-mail

 

Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom formulári. Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, najneskôr však mesiac po termínoch uzávierky podávania žiadostí.
 
Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):

1. termín:  k 31. januáru
2. termín:  k 31. augustu

Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v sume určenej v schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na príslušný rok.

Kritériá na predkladanie žiadostí:

1) Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.
2) Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.
3) Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.
4) Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.

 

Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších dodatkov.

Schválené Správnou radou NJAK v Žilina, dňa 06. novembra 2013.

Ing. Eva Dubovcová (správkyňa NJAK)
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (predseda Správnej rady NJAK)

 
Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2009 podľa seniorátov:

Čítajte viac...
 
Príhovory pri príležitosti poslednej rozlúčky s Doc. Ing. Ivanom Gantnerom PDF Vytlačiť E-mail
Drahá  smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie, bratia a sestry.

V tejto chvíli lúčenia, v mene predsedníctva a presbyterstva Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Žiline, vyslovujem slová chvály a vďaky nášmu nebeskému Otcovi, že z Jeho lásky a milosti sme v našom cirkevnom zbore mohli spoznať a žiť život viery spoločne s našim zosnulým bratom dozorcom a čestným presbyterom Ivanom Gantnerom.
Čítajte viac...
 
Zlepšenie spolupráce s ústredím ECAV na Slovensku PDF Vytlačiť E-mail
24. septembra 2009 sa v Žiline uskutočnilo stretnutie predsedu správnej rady Nadácie JAK Tomáša Niňaja a správkyne nadácie JAK Ing. Evy Dubovcovej s riaditeľom GBÚ Ing. Dušanom Vagaským a tajomníčkou GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Mgr. Danielou Veselou.
Čítajte viac...
 
Prehľad výnosov a nákladov nadácie za rok 2008 PDF Vytlačiť E-mail
Celkové výnosy nadácie boli dosiahnuté v sume 258.860,11 Sk, z toho
Čítajte viac...
 
Finančná podpora nadácie v roku 2008 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2008 nadácia poskytla finančnú podporu na tieto verejnoprospešné účely:
Čítajte viac...
 


Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?