Viaggio in Islanda

Myšlienka

Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Zámery podpornej činnosti Nadácie JAK PDF Vytlačiť E-mail

 

Nadácia JAK v súčasnom schvaľovacom období podporuje následné zámery a okruhy žiadateľov:

 

OKRUH A :: EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY (materské, základné, stredné, špeciálne)
A1 :: materiálno-technické vybavenie učební;
A2 :: učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania;
A3 :: vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku;
A4 :: podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky).
OKRUH B :: CIRKEVNO-ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev)
B1 :: učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva;
B2 :: odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia ECAV;
B3 :: podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky)
B4 :: spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním v ECAV (vecné náklady, cestovné, nie honoráre).
OKRUH C :: FYZICKÉ OSOBY (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti)
C1 :: čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV;
C2 :: podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.
OKRUH D :: ŠTUDENTI EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK BRATISLAVA
D1 :: Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendiá najlepším študentom EBF UK v každom školskom roku v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi (schvaľuje Generálne presbyterstvo).
Spoločná poznámka:

Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, prednášateľom, pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola alebo cirkevný zbor.

Schválené Správnou radou NJAK v Žilina, dňa 06. novembra 2013.

Ing. Eva Dubovcová (správkyňa NJAK)
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (predseda Správnej rady NJAK)
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?