Viaggio in Islanda

Myšlienka

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
Zámery podpornej činnosti Nadácie J. A. Komenského na rok 2012 PDF Vytlačiť E-mail
Zverejňujeme zámery podpornej činnosti nadácie na rok 2012:

EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY:
- Prispieť na modernejšie materiálno-technické vybavenie učební a špeciálnych kabinetov.
- Novozriadeným školám prispieť na základné vybavenie učebnými pomôckami, nevyhnutnými na zabezpečenie vzdelávacieho procesu.
- Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendiá najlepším študentom EBF UK v každom školskom roku v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi.

VZDELÁVACIE AKTIVITY MLÁDEŽE V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH:
- Prispieť na nákup pomôcok pre športové, hudobné, recitačné a iné, kultúrne zamerané záujmové krúžky, na výchovu k ochrane prírodných, kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku.
- Prispieť na nákup vecných darov pre súťažiacich v umeleckom prednese poézie a prózy, v literárnej tvorbe, vo výtvarnej tvorbe, vo vedomostiach študentov (olympiády) a pod.

SÚSTREDENIA A TÁBORY MLÁDEŽE:
- Prispieť na úhradu výdavkov, spojených s poznávacími, biblickými a športovými sústredeniami žiakov a študentov evanjelických cirkevných škôl z tuzemska aj zo zahraničia, a tiež iným účastníkom evanjelického náboženského vzdelávania, napr. z cirkevných zborov.

ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE  PEDAGÓGOV:
- Prispieť pedagógom na úhradu výdavkov, spojených so zvyšovaním alebo prehlbovaním odbornej kvalifikácie učiteľov evanjelických cirkevných škôl, a tiež duchovných v cirkevných zboroch.
- Prispieť pedagógom na úhradu výdavkov, spojených s vydávaním publikácií, učebných pomôcok, príp. učebníc pre školy.
- Prispieť pedagógom na nákup učebných a didaktických pomôcok pre účely vzdelávacej a prednáškovej činnosti, činnosti v cirkvi a na cirkevných školách.

PESTOVANIE EVANJELICKÉHO SPOLOČENSTVA DOSPELÝCH ČLENOV CIRKVI:
- Podporiť evanjelické cirkevné spoločenstvá a neziskové organizácie v ich vnútornomisijnom pôsobení.
- Podporiť organizátorov spomienkových slávností významných udalostí a významných osobností v živote evanjelickej a.v. cirkvi.
- Príspevok z nadácie bude slúžiť na úhradu vecných výdavkov, spojených s uskutočnením týchto podujatí.

ZACHOVANIE  A ROZVOJ KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH HODNÔT:
- Prispieť na zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, patriacich k životu evanjelickej cirkvi, t.j. starých spovedných predmetov (kalichov, krčahov a patén), archívov, knižníc a pod..
- Prispieť na reštaurovanie vecných kultúrnych pamiatok, t.j. starých oltárnych obrazov, obrazov duchovných pamätných tabulí, starostlivosť o hroby významných cirkevných osobností, atď.
- Podporiť publikácie o histórii cirkevných zborov a významných osobností evanjelickej a.v. cirkvi.
- Podporiť autorov, vydavateľov, prekladateľov, ilustrátorov, fotografov a iných, ktorí svojou tvorivou činnosťou pre nadáciu vytvárajú kultúrne a duchovné  hodnoty ECAV na Slovensku.

SOCIÁLNA POMOC:
- Podporiť zdravotne postihnutých alebo spoločensky neprispôsobivých obyvateľov, ktorí sa zúčastňujú evanjelického náboženského vzdelávania.
- Podporiť žiakov zo sociálne slabších rodín, ktorí sa zúčastňujú evanj. náboženského vzdelávania.
Spoločná poznámka:
- Príspevky nemôžu byť použité na odmeny organizátorom, honoráre prednášateľom, na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie.


Žilina 15. februára 2012

Ing. Eva Dubovcová, v.r.                        
správkyňa nadácie

Tomáš Niňaj, v.r.
predseda správnej rady
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?