Viaggio in Islanda

Myšlienka

Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Správa o činnosti Nadácie J. A. Komenského za rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Predkladáme Vám správu o činnosti Nadácie J. A. Komenského za rok 2011.

Ďakujeme Hospodinu za milosť a požehnanie, ktorými nás sprevádzal aj v roku 2011. Ďakujeme Vám milí bratia a sestry za poukázané finančné prostriedky a milodary, ktorými ste Nadácii Jana Amosa Komenského (ďalej len „nadácia“) pomohli naplniť svoje poslanie, zamerané najmä na podporu vzdelávania, zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt ECAV na Slovensku, a pod.

Vybrané ukazovatele

Podporná činnosť nadácie za rok 2011 – poskytnuté finančné príspevky v roku 2011 nadácia poskytla finančné príspevky na tieto účely:

1) Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, Tisovec -finančný príspevok v sume 250,00 EUR na realizáciu projektu „Festa Musicale“. Cieľom projektu je umožniť speváckemu zboru EGT Voice účasť na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Olomouci v dňoch 14.-16. apríla 2011.
2) Doc.ThDr. Sidónia Horňanová,PhD., Národná 27, Modra -finančný príspevok v sume 220,00 EUR na zakúpenie projekčnej techniky na vzdelávaciu a prednáškovú činnosť v cirkvi, na cirkevných školách, konferenciách na univerzitnej aj cirkevnej pôde, na EBF UK, pri vzdelávaní a vedení doktorandov a pod.
3) Evanjelická materská škola, Muškátova 7, Košice -finančný príspevok v sume 365,00 EUR na zakúpenie učebných, didaktických pomôcok na realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a na pestovanie kresťanských hodnôt.
4) Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, 810 00 Bratislava -finančný príspevok v sume 400,00 EUR na nákup notebooku pre celkového víťaza súťaže celoslovenského kola Biblickej olympiády 2011, ktorá sa uskutoční 6. mája 2011 v Evanjelickej spojenej škole v Prešove.
5) Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava -finančný príspevok v sume 275,00 EUR na nákup jednej sady robotickej stavebnice Lego WeDo na vyučovanie predmetu „Informatická výchova“, ktorá pomôže žiakom hravou formou vniknúť do tajov programovania.
6) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Párnica, Párnica 97, 026 01 Dolný Kubín -finančný príspevok v sume 300,00 EUR na vydanie publikácie autorky Dariny Dudášovej V ZRKADLE ČASU o dejinách CZ v Párnici).
7) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horná Mičiná, Horná Mičiná 46, 974 01 Banská Bystrica -finančný príspevok v sume 1.000,00 EUR na rekonštrukciu organu, ktorý má významnú historickú a kultúrnu hodnotu. Pochádza z roku 1786 a svojím rozsahom bol prvým zhotoveným organom na Slovensku. 8)    Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov -finančný príspevok v sume 600,00 EUR na výrobu pamätnej tabule pri príležitosti 100. výročia postavenia budovy Nového evanj. kolegiálneho gymnázia a 15. výročia znovuobnovenia vyučovania na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu.
9) ThDr. Matej Oráč, ev.a.v. farár a duchovný správca EKG v Prešove -finančný príspevok v sume 165,00 EUR na školné pre rok 2011/2012, t.j. 3.ročník 5.ročného externého doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UK s témou „Perzekúcie evanjelických a.v. duchovných v rokoch 1948-1989“.
10) Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku, Drienovo 4, 962 51 Čabradský Vrbovok -finančný príspevok v sume 500,00 EUR na vydanie publikácie o živote a diele „JÁNA ROTARIDESA“, významnej osobnosti ECAV na Slovensku, pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia, ktoré pripadne na rok 2012.
11) Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, 810 00 Bratislava -finančný príspevok v sume 1.000,00 EUR na realizáciu významného projektu HISTORICKÝ ATLAS ECAV NA SLOVENSKU, cieľom ktorého je vydanie kartografického diela o histórii Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku od vzniku reformácie až po súčasnosť.
12) Stanislav Lajda, akad.maliar,Fatranská 8, 010 08, Žilna -finančný príspevok v sume 67,00 EUR na úhradu výdavkov spojených s prípravou, ilustráciou a realizáciou publikácie (príležitostnej poézie) „SMEROVANIE“ od autora Vincenta Blažku, farára v.v.   
13) Juraj Štefuň – GEORG, Bajzova 11, Žilina -úhrada v sume 768,90 EUR za vydanie publikácie autorky Anny Mitaľovej s názvom CESTY A KAZATEĽ (300 ks).
14) Spoločnosť pre Tvorbu T, Konventná 11, 811 03 Bratislava 1 -úhrada v sume 111,60 EUR za dodanie časopisu TVORBA č. 1,2,3,4/2010 evanjelickým cirkevným školám na Slovensku.

Zámery podpornej činnosti nadácie na rok 2012

V roku 2012 chce nadácia zamerať svoju podpornú činnosť na tieto účely:

EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŚKOLY:
- Prispieť na modernejšie materiálno-technické vybavenie učební a špeciálnych kabinetov.
- Novozriadeným školám prispieť na základné vybavenie učebnými pomôckami, nevyhnutnými na zabezpečenie vzdelávacieho procesu.
- Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendiá najlepším študentom EBF UK v každom školskom roku v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi.

VZDELÁVACIE AKTIVITY MLÁDEŽE V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH:
- Prispieť na nákup pomôcok pre športové, hudobné, recitačné a iné, kultúrne zamerané záujmové krúžky, na výchovu k ochrane prírodných, kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku.
- Prispieť na nákup vecných darov pre súťažiacich v umeleckom prednese poézie a prózy, v literárnej tvorbe, vo výtvarnej tvorbe, vo vedomostiach študentov (olympiády) a pod.

SÚSTREDENIA A TÁBORY MLÁDEŽE:
- Prispieť na úhradu výdavkov, spojených s poznávacími, biblickými a športovými sústredeniami žiakov a študentov evanjelických cirkevných škôl z tuzemska aj zo zahraničia, a tiež iným účastníkom evanjelického náboženského vzdelávania, napr. z cirkevných zborov.

ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE  PEDAGÓGOV:
- Prispieť pedagógom na úhradu výdavkov, spojených so zvyšovaním alebo prehlbovaním odbornej kvalifikácie učiteľov evanjelických cirkevných škôl, a tiež duchovných v cirkevných zboroch.
- Prispieť pedagógom na úhradu výdavkov, spojených s vydávaním publikácií, učebných pomôcok, príp. učebníc pre školy.
- Prispieť pedagógom na nákup učebných a didaktických pomôcok pre účely vzdelávacej a prednáškovej činnosti, činnosti v cirkvi a na cirkevných školách.

PESTOVANIE EVANJELICKÉHO SPOLOČENSTVA DOSPELÝCH ČLENOV CIRKVI:
- Podporiť evanjelické cirkevné spoločenstvá a neziskové organizácie v ich vnútornomisijnom pôsobení.
- Podporiť organizátorov spomienkových slávností významných udalostí a významných osobností v živote evanjelickej a.v. cirkvi.
- Príspevok z nadácie bude slúžiť na úhradu vecných výdavkov, spojených s uskutočnením týchto podujatí.

ZACHOVANIE  A ROZVOJ KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH HODNÔT:
- Prispieť na zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, patriacich k životu evanjelickej cirkvi, t.j. starých spovedných predmetov (kalichov krčahov a patén), archívov, knižníc a pod..
- Prispieť na reštaurovanie vecných kultúrnych pamiatok, t.j. starých oltárnych obrazov, obrazov duchovných pamätných tabulí, starostlivosť o hroby významných cirkevných osobností, atď.
- Podporiť publikácie o histórii cirkevných zborov a významných osobností evanjelickej a.v. cirkvi.
- Podporiť autorov, vydavateľov, prekladateľov, ilustrátorov, fotografov a iných, ktorí svojou tvorivou činnosťou pre nadáciu vytvárajú kultúrne a duchovné  hodnoty ECAV na Slovensku.

SOCIÁLNA POMOC:
- Podporiť zdravotne postihnutých alebo spoločensky neprispôsobivých obyvateľov, ktorí sa zúčastňujú evanjelického náboženského vzdelávania.
- Podporiť žiakov zo sociálne slabších rodín, ktorí sa zúčastňujú evanj. náboženského vzdelávania.

Spoločná poznámka:

Príspevky nemôžu byť použité na odmeny organizátorom, honoráre prednášateľom, na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie.

Orgány nadácie v roku 2011

V roku 2011 pôsobili členovia jednotlivých orgánov nadácie v tomto zložení:

Správna rada:
Tomáš Niňaj (Žilina), tel.041/7631019 - predseda
prof. Ing. Dezider Szabo,CSc.(Žilina) - člen
Mgr. František Korečko, farár (Martin) - člen
RNDr. Jela Kostrová,CSc. (Žilina) - členka
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina) - členka
Ing. Katarína Záskalická (Žilina) - členka
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (Prešov) - člen (od 20. 10. 2011)

Dozorná rada:
Viera Herková (Žilina) - predsedníčka
Mgr. Oľga Kaňuchová, farárka (Žilina) - členka
Jela Tóthová (Žilina) - členka

Štatutárny orgán:
Ing. Eva Dubovcová (Žilina) - správkyňaŽilina 15. februára 2012

Ing. Eva Dubovcová, v.r.                    
správkyňa nadácie                    

Tomáš N i ň a j , v.r.
predseda správnej rady
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?