Viaggio in Islanda

Myšlienka

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti?
Zámery podpornej činnosti na rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Nadácia JAK sa v roku 2011 rozhodla podporiť následné iniciatívy v oblasti rozvoja vzdelávania:

EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY:

    Prispieť na modernejšie materiálno-technické vybavenie učební a špeciálnych kabinetov.
    Novozriadeným školám prispieť na základné vybavenie učebnými pomôckami, nevyhnutnými na zabezpečenie vzdelávacieho procesu.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH:

    Prispieť na nákup pomôcok pre športové, hudobné, recitačné a iné, kultúrne zamerané záujmové krúžky, na výchovu k ochrane prírodných pamiatok, vzťahujúcich sa na históriu evanjelickej a.v. cirkvi.
    Prispieť na zakúpenie vecných darov pre súťažiacich v umeleckom prednese poézie a prózy, v literárnej tvorbe, vo výtvarnej tvorbe, vo vedomostiach študentov (olympiády) a pod.

SÚSTREDENIA A TÁBORY MLÁDEŽE:

    Prispieť na úhradu výdavkov, spojených s poznávacími, biblickými a športovými sústredeniami žiakov a študentov evanjelických cirkevných škôl z tuzemska aj zo zahraničia, a tiež iným účastníkom evanjelického náboženského vzdelávania, napr. z cirkevných zborov.
    Poznámka: Príspevok nemôže byť použitý na stravovanie a ubytovanie.

ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV:

    Prispieť na úhradu výdavkov, spojených so zvyšovaním alebo prehlbovaním odbornej kvalifikácie učiteľov evanjelických cirkevných škôl, a tiež duchovných v cirkevných zboroch.
    Prispieť na úhradu výdavkov, spojených s vydávaním publikácií, učebných pomôcok, príp. učebníc pre školy.

PESTOVANIE EVANJELICKÉHO SPOLOČENSTVA DOSPELÝCH ČLENOV CIRKVI:

    Podporiť evanjelické cirkevné spoločenstvá a neziskové organizácie v ich vnútornomisijnom pôsobení.
    Podporiť organizátorov spomienkových slávností významných udalostí a významných osobností v živote evanjelickej a.v. cirkvi.
    Príspevok z nadácie bude slúžiť na úhradu vecných výdavkov, spojených s uskutočnením týchto podujatí.
    Poznámka: Príspevok nemôže byť použitý na stravovanie a ubytovanie.

OCHRANA A ZACHOVANIE KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH HODNÔT:

    Prispieť na ochranu a zachovanie kultúrnych hodnôt, patriacich k životu evanjelickej cirkvi, t.j. starých spovedných predmetov (kalichov krčahov a patén), archívov, knižníc a pod..
    Prispieť na reštaurovanie vecných kultúrnych pamiatok, t.j. starých oltárnych obrazov, obrazov duchovných pamätných tabulí, starostlivosť o hroby významných cirkevných osobností, atď.
    Podporiť publikácie o histórii jednotlivých cirkevných zborov a významných osobností  evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
    Podporiť autorov, vydavateľov, prekladateľov, ilustrátorov, fotografov a iných, ktorí svojou tvorivou činnosťou pre nadáciu vytvárajú duchovné a kultúrne hodnoty v evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
    
SOCIÁLNA POMOC:

    Podporiť zdravotne postihnutých alebo spoločensky neprispôsobivých obyvateľov, ktorí sa zúčastňujú evanjelického náboženského vzdelávania.
    Podporiť žiakov, ktorí sú zo sociálne slabších pomerov a zúčastňujú sa evanjelického náboženského vzdelávania.


Žilina 27. januára 2011

Ing. Eva Dubovcová
správkyňa nadácie    

Tomáš Niňaj
predseda správnej rady
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?