Viaggio in Islanda

Myšlienka

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti?
Informácie pre zriaďovateľov evanjelických materských škôl PDF Vytlačiť E-mail
Dovoľujeme si Vás oboznámiť so zaužívaným postupom pri žiadaní finančnej podpory z fondu Nadácie Jana Amosa Komenského a o zúčtovaní ich použitia.

Finančnú podporu poskytujeme evanjelickým materským školám na nasledujúci verejnoprospešný účel:

Vybavovanie  učební:

•    nákup učebných programov na výučbu cudzích jazykov,
•    vybavenie telocvične,
•    nákup hračiek, didaktických pomôcok, obrazov, máp  a pod.

Mimoškolská činnosť:

•    spoločné stretnutia detí a rodičov,
•    úhrada cestovného (žiakom),
•    nákup vecných cien pre víťazov žiackych súťaží.
    
Na podporu mimoškolskej činnosti je potrebné predložiť program podujatia a zoznam zúčastnených žiakov, doklady o nákupe vecných cien, príp. iný, v účtovníctve akceptovateľný spôsob preukázania vykonanej platby.

Prispieť nemôžeme:

•    na odmeny organizátorom,
•    na kúpu školského nábytku,  
•    na  stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce,
•    na stravu a ubytovanie.

Ďalej si Vás dovoľujeme oboznámiť so zaužívaným postupom, ako získať prísľub podpory, realizovať podporu a účtovne ukončiť podporovaný projekt.

Plánovanie:

Škola si vyberie učebné pomôcky, ktoré potrebuje kúpiť.
Od dodávateľa získa cenovú ponuku podľa jeho katalógu dodávaných tovarov.
Nadácii pošle žiadosť s uvedením predmetov, ktoré chce kúpiť a ich ceny, vrátane DPH (najlepšie s kópiou katalógu dodávateľa).

Odsúhlasenie:

Požiadavku školy prerokujeme na zasadnutí správnej a dozornej rady a zaradíme do návrhu plánu výdavkov, v súlade s nadačnou listinou, prioritami nadácie a finančnými možnosťami. Po schválení správnou radou škole pošleme darovaciu zmluvu, ktorej obsahom je suma schválená správnou radou a ďalšie zmluvné podmienky.

Poskytnutie finančných prostriedkov:

Po podpísaní darovacej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami poukážeme schválenú sumu na bežný účet školy ako zálohu na kúpu uvedených predmetov.

Zúčtovanie:

Do troch mesiacov od poukázania podpory zašle škola na adresu nadácie dodací list za kúpený a prevzatý tovar. Ak bol tovar kúpený na faktúru, pošle kópiu faktúry a doklad o jej zaplatení. Ak nakupoval za hotové, pošle kópiu pokladničného dokladu opatrenú pečiatkou predajcu.

Nevylučujeme možnosť, že odsúhlasené učebné pomôcky si škola uhradí zo svojej hotovosti a nadácia jej refunduje vynaloženú čiastku v sume, ktorá bola správnou radou odsúhlasená. Aj v tomto prípade treba poslať kópiu faktúry, dodacieho listu aj dokladu o zaplatení.

Termín podávania žiadostí je uverejnený na webovej stránke po názvom „Pravidlá predkladania žiadostí o finančnú podporu a prideľovania finančných prostriedkov“. Spolu so žiadosťou je potrebné uviesť meno kontaktnej osoby (najlepšie riaditeľa-riaditeľky školy), s ktorou nadácia uzavrie darovaciu zmluvu.

Žilina 3. mája 2010
    

Tomáš Niňaj,v.r.
predseda správnej rady    

Ing. Eva Dubovcová,v.r.                
správkyňa nadácie
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?