Viaggio in Islanda

Myšlienka

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti?
Prehľad výnosov a nákladov nadácie za rok 2008 PDF Vytlačiť E-mail
Celkové výnosy nadácie boli dosiahnuté v sume 258.860,11 Sk, z toho

 - príspevky od iných organizácií: 5.600,00 Sk
 - príspevky od fyzických osôb: 51.809,50 Sk
 - príspevky z podielov zaplatenej dane: 179.183,00 Sk
 - úroky na účtoch: 22.267,61 Sk    

Celkové náklady nadácie boli dosiahnuté v sume 554.038,00 Sk, z toho

 - spotreba materiálu: 40.399,90 Sk
 - cestovné: 1.142,00 Sk
 - náklady na reprezentáciu: 395,00 Sk
 - ostatné služby: 26.169,00 Sk, z toho:
    audit ročnej závierky: 10.000,00 Sk
    účtovná závierka + zverejnenie: 8.000,00 Sk
 - mzdové náklady: 0,00 Sk
 - dane a poplatky: 700,00 Sk
 - dary: 2.906,00 Sk
 - bankové poplatky: 1.870,00 Sk
 - odpisy majetku: 28.922,10 Sk
 - poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám: 447.318,00 Sk
 - daň z úroku: 4.216,00 Sk

Výdavky na správu nadácie boli čerpané v sume: 73.581,90 Sk, z toho

 a) ochrana a zhodnotenie majetku: 0,00 Sk
 b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie: 35.606,00 Sk    
 c) prevádzka nadácie: 13.815,90 Sk
 d) odmena za výkon funkcie správcu: 0,00 Sk
 e) náhrady cestovných výdavkov: 1.142,00 Sk
 f) mzdové náklady: 0,00 Sk
 g) iné náklady spojené s prevádzkou nadácie: 20.112,00 Sk
 h) vecný dar predsedovi dozornej rady a zb.farárovi pri jeho odchode zo Žiliny: 2.906,00 Sk
    
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 5.12.2007, uznesením číslo U-42/07, uvedenom v zápisnici č. 8/07  rozhodla, že limit výdavkov na správu nadácie v roku 2008 nesmie prekročiť hranicu 15 % z celkových nákladov nadácie. Podiel nákladov na správu z celkových nákladov nadácie za rok 2008 tvorí 13,38 %.

Odmeny za výkon funkcií

Aj počas roku 2008 pracovala nadácia ako dobrovoľnícka organizácia, ktorá nezamestnávala žiadnych platených pracovníkov. Členovia orgánov nadácie ani správca nadácie nepoberali v uplynulom roku žiadne mzdy a odmeny.
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?