Viaggio in Islanda

Myšlienka

Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť "nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu..."
Výročné správy PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 17 Apríl 2023 10:13

Výročné správy

 

Rok 2022 

Rok 2021 

Rok 2020 

Rok 2019 

Rok 2018 

Rok 2017

 

Posledná zmena na Štvrtok, 13 Júl 2023 10:00
 
Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského k 1. januáru 2024 PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 17 Apríl 2023 09:40

Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského k 1. januáru 2024

Správna rada: RNDr. Jela Kostrová, CSc. predsedníčka

doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. členka

Ing. Katarína Záskalická členka

Mgr. Oľga Kaňuchová členka

jedno miesto dočasne neobsadené 

Správkyňa: Ing. Eva Dubovcová štatutárny orgán

Revízorka: Jela Tóthová kontrolný orgán

Posledná zmena na Streda, 07 Február 2024 11:01
 
Podporte evanjelické vzdelávanie 2 percentami PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 02 Marec 2015 22:01

2 percentá Nadácii Komenského

Milí priatelia Nadácie Jana Amosa Komenského,


Nadácia
Jana Amosa Komenského srdečne ďakuje všetkým darcom za
dobrovoľné milodary, poukázané 2% podielu zaplatenej dane z
príjmov a účelovo viazané finančné prostriedky na podporu štúdia
študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
viazané finančné prostriedky na podporu štúdia študentov
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Vašou podporou prispievate k rozvoju rôznych aktivít pre školy, žiakov,   

študentov a učiteľov. Už viac rokov podporujeme celoslovenské kolo   

Biblickej olympiády finančnými prostriedkami na zakúpenie notebooku   

pre celkového víťaza súťaže. Má to mimoriadne pozitívny ohlas, čo nás   
veľmi teší a radi by sme s vašou pomocou prispievali na tento účel aj naďalej.
Vašou podporou prispievate k rozvoju rôznych aktivít pre školy,
žiakov, študentov a učiteľov. Už viac rokov
podporujeme celoslovenské kolo Biblickej olympiády finančnými
prostriedkami na zakúpenie notebooku pre celkového víťaza
súťaže. Má to mimoriadne pozitívny ohlas, čo nás veľmi teší

a radi by sme s vašou pomocou prispievali na tento účel aj
naďalej.
Nadácia
Jana Amosa Komenského aj pre rok 2024 splnila podmienky na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a
právnických osôb www.dvepercenta.sk .

Názov: Nadácia Jana Amosa Komenského
Adresa: Námestie Žilinskej synody 1290/2, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
IČO: 30232031
IBAN: SK42 0200 0000 0000 6773 9432  (Všeobecná úverová banka, a.s.)


Za túto Bohumilú činnosť vám úprimne ďakujeme.

FORMULÁRE

:: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
:: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%

Posledná zmena na Streda, 07 Február 2024 10:49
 
Publikácia pri príležitosti 20. výročia vzniku nadácie PDF Vytlačiť E-mail
Sobota, 15 November 2014 21:03

Pri príležitosti 20. výročia vzniku nadácie bola vydaná publikácia s názvom "Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie Jana Amosa Komenského 1992-2012". Jej elektronickú podobu si môžete stiahnuť z elektronického odkazu.

Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie JAK 1992-2012

 

Posledná zmena na Sobota, 15 November 2014 21:14
 
20. výročie Nadácie Komenského PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 13 Máj 2014 22:00

 20. výročie Nadácie JAK

Posledná zmena na Utorok, 13 Máj 2014 22:11
Čítajte viac...
 
Zmena na poste predsedu Správnej rady Nadácie JAK PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 08 Máj 2013 16:32
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského na svojom zasadnutí 16. februára 2013 prijala písomné odstúpenie a zánik členstva brata Tomáša Niňaja, ktorý bol dlhoročný predseda nadácie. Bratovi Tomášovi Niňajovi úprimne ďakujeme za službu na Božom diele vzdelávania a podporovania duchovnej evanjelickej kultúry.

Na tom istom zasadnutí Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského jednomyseľne zvolila brata PhDr. Mariána Damankoša, PhD., člena Správnej rady, za predsedu Správnej rady. Bratovi Damankošovi želáme hojnosť Božieho požehnania v službe pre nadáciu.

Posledná zmena na Pondelok, 13 Január 2014 21:38
 
Zámery podpornej činnosti Nadácie J. A. Komenského na rok 2023 PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 11 Apríl 2012 18:33

Zámery podpornej činnosti a okruhy žiadateľov

Nadácie Jana Amosa Komenského

na rok 2023Okruh A: Evanjelické cirkevné školy (materské, základné, stredné, špeciálne)

A.1 materiálno-technické vybavenie učební;

A.2 učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania;

A.3 vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku;

A.4 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky).


Okruh B: Cirkevno-organizačné jednotky ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev)

B.1 učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva;

B.2 odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia ECAV;

B.3 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky);

B.4 spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním v ECAV (vecné náklady, cestovné, nie honoráre);

B.5 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.


Okruh C: Fyzické osoby (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti)

C.1 čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV;

C.2 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.


Okruh D: Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bratislava

Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendium najlepším študentom EBF UK v každom školskom roku a sociálne štipendium, v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi (schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku).


Spoločná poznámka pre okruh A,B,C:

Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, prednášateľom, pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola alebo cirkevný zbor.


Kritériá prideľovania podpory Nadáciou Jana Amosa Komenského

na rok 2023Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom formulári (príloha).

Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, po termínoch uzávierky podávania žiadostí.


Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):
1. termín:  k 31. januáru kalendárneho roka
2. termín:  k 31. augustu kalendárneho roka


Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v sume určenej v 
schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na príslušný rok.


Kritéria na predkladanie žiadostí:

  1. Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.

  1. Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.

  1. Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.

  1. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.


Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších dodatkov.

 

 

Schválené Správnou radou Nadácie Jana Amosa Komenského v Žiline, dňa 20. marca 2023

 

 

Ing. Eva Dubovcová - správkyňa Nadácie JAK

RNDr. Jela Kostrová, CSc. - predsedníčka Správnej rady Nadácie JAK


 

Posledná zmena na Štvrtok, 13 Júl 2023 10:13
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 3

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?